Bộ Công Thương xin ý kiến đối với Dự thảo Quy hoạch năng lượng quốc gia

Bộ Công Thương đã rà soát, hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch năng lượng quốc gia đồng bộ với Quy hoạch điện VIII và phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ.