Kiến thức môi trường

Hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường xử phạt ra sao?

Chính phủ mới đây ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP. Cụ thể, mức xử phạt ra sao khi vi phạm các quy định về xả nước thải chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường?