Chiến dịch môi trường

Hạ Long “tuyên chiến” với rác thải nhựa

Theo ước tính của Dự án EPPIC, khu vực Vinh Hạ Long có đến 28.283 tấn chất thải nhựa được phát sinh ra mỗi năm, trong đó khoảng 5.272 tấn rác thải nhựa có thể bị rò rỉ ra đại dương; mỗi ngày phát sinh 34 tấn rác thải từ các hoạt động du lịch…