Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

Ngày 13/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT quy định về 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. Đây là văn bản cụ thể hóa nhiều...